09017476634 - 09050104309

خرید قرص سقط جنین

خرید داروی سقط جنین

بارداری بعداز سقط جنین

۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۸ - siteghors

بدون دیدگاه

بارداری بعداز سقط جنین

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی اعتیاد مادر با سقط جنین پرداخته است. جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از زنان بارداری معتاد باردار مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد.

۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۹ _ ۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۸

با توجه به جامعه مورد مطالعه و برآورد حجم نمونه در حدود ۴۰نفر است .که آزمون مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (۱۹۹۲) بر روی آنها اجرا گردیده است. بارداری بعداز سقط جنین

۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۹ _ ۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۸

که نتایج ذیل را در بر داشت: میانگین آمادگی به اعتیاد در زنان باردار سقط جنین برابر با ۱۸۸ و انحراف معیار آن ۰۵۳/۱۰ و تعداد آنها ۲۶ نفر بوده اند و میانگین آمادگی

بارداری بعداز سقط جنین
بارداری بعداز سقط جنین

به اعتیاد زنان بدون سقط جنین برابر با ۱۱۲ و انحراف معیار ۱۰۵/۱۲ و تعداد آنها ۱۴ نفر بوده است. میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان با سقط ۴/۴ و بارداری

۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۹ _ ۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۸

انحراف معیار آن ۸/۰ و میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان بدون سقط ۴/۲ و انحراف استاندارد آن ۵۲/۳ بود. میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون

۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۹ _ ۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۸

برابر با ۳/۳ و میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون سقط ۳/۲ بود. همانطورکه در نتایج یافته شده نشان می دهد که مصرف مخدر در نوعی موجب سقط و یا آسیب جدی به جنین می شود. بارداری بعداز سقط جنین

که نتایج ذیل را در بر داشت: میانگین آمادگی به اعتیاد در زنان باردار سقط جنین برابر با ۱۸۸ و انحراف معیار آن ۰۵۳/۱۰ و تعداد آنها ۲۶ نفر بوده اند و میانگین آمادگی

که نتایج ذیل را در بر داشت: میانگین آمادگی به اعتیاد در زنان باردار سقط جنین برابر با ۱۸۸ و انحراف معیار آن ۰۵۳/۱۰ و تعداد آنها ۲۶ نفر بوده اند و میانگین آمادگی

که نتایج ذیل را در بر داشت: میانگین آمادگی به اعتیاد در زنان باردار سقط جنین برابر با ۱۸۸ و انحراف معیار آن ۰۵۳/۱۰ و تعداد آنها ۲۶ نفر بوده اند و میانگین آمادگی

siteghors

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما